دوره های آموزش خوردگی

دوره های آموزشی خوردگی به صورت دوره ای و در محل شرکت برگزار می گردد.

کد دوره

  • 24
  • 71
  • 221
  • 132
  • 161

موضوع: خوردگی ها

  • خوردگی خطوط لوله و حفاظت كاتديك
  • خوردگی در صنايع نفت و گاز
  • خوردگی و روش های مهار آن در سیستم دیگهای بخار
  • اصول ومفاهيم خوردگی
  • خوردگي در واحدهاي تصفيه گاز با امين
شرکت در این دوره