دوره های آموزش مدیریت

دوره های آموزشی مدیریت به صورت دوره ای و در محل شرکت برگزار می گردد.

ردیف

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

موضوع: حوزه پژوهش مهندسی

  • آمار براى مديران و كارشناسان غير آمارى
  • آمار و كاربرد آن براى مديران
  • آسيب شناسى سازمان، مديريت و منابع انسانى
  • مديريت و سياستگذارى تحقيق و توسعه
شرکت در این دوره