دوره های آموزش مدیریت

دوره های آموزشی مدیریت به صورت دوره ای و در محل شرکت برگزار می گردد.

ردیف

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

موضوع: حوزه صنايع و مديريت

  • آسيب شناسى منابع انسانى
  • آشنايى با نظام پيشنهادها
  • آفتهاى مديريت
  • ارتباط موثر در سازمان
  • ارزيابى ريسكهاى امنيت اطلاعات
شرکت در این دوره