دوره های آموزش مدیریت

دوره های آموزشی مدیریت به صورت دوره ای و در محل شرکت برگزار می گردد.

ردیف

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

موضوع: حوزه بهداشت، ايمنى و محيط زيست

 • ارگونومى تخصصى
 • ارگونومى صنعتى
 • ایمنی فرآیند
 • آشنايى با مشاغل سخت و زيان آور
 • آشنايى با وسايل حفاظت فردى
 • آمادگى و مقابله در سوانح جسمى
 • اصول كمكهاى اوليه
 • بهداشت حرفه ايى
 • بهره ورى سبز و توسعه پايدار
 • بيماريها و عوارض شغلى در صنعت
 • بيماريهاى ‌ناشى ‌ازكار و پيشگيرى‌ازآن
 • آلودگی‌آبهای‌زیرزمینی‌وروشهای کنترل
 • آلودگی‌خاک‌ ‌و روشهای کنترل
 • ارزیابی کمی ریسک QRA
 • آشنايى با تكنيكهاى ارزيابى و مديريت ريسك هاى زيست محيطى در صنعت
شرکت در این دوره