دوره های آموزش حراست و انتظامات

دوره های آموزشی حراست و انتظامات به صورت دوره ای و در محل شرکت برگزار می گردد.

کد دوره

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

موضوع: حراست و انتظامات

 • اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی
 • راهکارهای برقراری انضباط در سازمان
 • ارتقاء مهارتهای کنترلی مامورین‌انتظامات‌ در سازمان
 • اصول برقراری ارتباط بادیگران ویژه مسوولین انتظامات، اطلاعات و نگهبانی
 • حفظ ‌و نگهداری بی‌سیم و اصول ارتباطات الکترونیکی
 • حل خلاقانه ‌مسائل بشکل‌عملی
 • ایمنی رفتاری
 • تماس تلفنی موثر
 • گزارش نویسی
 • نقش‌کارکنان ‌انتظامات در افزایش بهره‌وری سازمان
 • روانشناسی برخورد و تکریم ارباب ‌و رجوع
 • حفاظت اسناد و مدارک
 • حفاظت فیزیکی (مقدماتی-پیشرفته)
 • بسته‌های مشکوک و مواد منفجره
 • نحوه حمل‌ و نگهداری سلاح ‌و مهمات
شرکت در این دوره