دوره های آموزش بهره برداری

دوره های آموزشی بهره برداری به صورت دوره ای و در محل شرکت برگزار می گردد.

کد دوره

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

موضوع: بهره برداری

 • بهره برداري از كمپرسورها
 • بهره برداري و نگهداري ايستگاه هاي تقليل فشار
 • بهره برداري از توربوكمپرسورهاي زيمنس
 • بهره برداري از توربين ها
 • بهره برداری از ديگ های بخار
 • بهره برداری از پمپ ها
شرکت در این دوره