دوره های آموزش پرسنل

دوره های آموزشی پرسنل به صورت دوره ای و در محل شرکت برگزار می گردد.

کد دوره

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

موضوع: آموزش پرسنل

 • بهداشت رواني در محيط كار
 • روانشناسي صنعتي
 • روانشناسي انگيزش و هيجان
 • پرورش و ارزشيابي پرسنل
 • اصول برقراري ارتباط موثر در محیط و سازمان
 • تجزيه و تحليل مشكلات و تکنیک های تصميم گيري
 • شيوه مقابله با استرس شغلي
 • تكنيك های افزايش خلاقيت
 • پرورش مهارتهاي سرپرستي
 • کدنویسی در محیط Excel (VBA)
 • تحلیل آماری ( SPSS و لیزرل )
 • اصول كلي تحقيق، گزارش نويسي و نامه نگاری اداری
 • نقشه كشي و نقشه خواني
شرکت در این دوره